Dofinansowanie z programu „Likwidacja Barier” – Klucz do lepszego życia

W dzisiejszym świecie dostępność i inkluzyjność to kluczowe aspekty, które wpływają na jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Program „Likwidacja Barier” stanowi istotne wsparcie w dążeniu do pełnej integracji społecznej i zawodowej. W artykule przybliżymy, czym jest to dofinansowanie, jakie produkty podlegają refundacji oraz kto i jak może z niego skorzystać.

Czym jest program „Likwidacja Barier”?

Program „Likwidacja Barier” to inicjatywa mająca na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez finansowanie różnorodnych form likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się. Dzięki temu programowi osoby z niepełnosprawnościami mogą lepiej funkcjonować w życiu codziennym, zwiększać swoją samodzielność oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

Produkty podlegające refundacji

Program „Likwidacja Barier” obejmuje szeroki wachlarz produktów i usług, które mogą znacząco poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Oto niektóre z nich:

1. Likwidacja barier architektonicznych

 • Montaż podjazdów i platform dla wózków inwalidzkich.
 • Instalacja wind schodowych.
 • Przebudowa łazienek i toalet, dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2. Likwidacja barier technicznych

 • Zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, np. wózków inwalidzkich, łóżek rehabilitacyjnych.
 • Dostosowanie pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Likwidacja barier w komunikowaniu się

 • Zakup urządzeń wspomagających komunikację, takich jak syntezatory mowy czy systemy telekomunikacyjne.
 • Instalacja systemów alarmowych dostosowanych do potrzeb osób niesłyszących.

Limity dofinansowań  w Programie „Likwidacja Barier”

W ramach programu „Likwidacja Barier” ustalono konkretne limity dofinansowań, które zależą od rodzaju bariery oraz potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje na ten temat:

1. Likwidacja barier architektonicznych

 • Maksymalne dofinansowanie może wynosić do 95% kosztów realizacji projektu, jednak nie więcej niż 15 000 zł.
 • W wyjątkowych przypadkach, gdy zakres prac jest szczególnie obszerny i niezbędny do zapewnienia samodzielności osoby z niepełnosprawnością, dofinansowanie może być wyższe, ale wymaga to indywidualnej decyzji odpowiednich organów.

2. Likwidacja barier technicznych

 • Dofinansowanie również może pokrywać do 95% kosztów, jednak górny limit wynosi zazwyczaj 8 000 zł.
 • W szczególnych przypadkach możliwe jest uzyskanie wyższej kwoty, pod warunkiem odpowiedniego uzasadnienia i zatwierdzenia przez odpowiednie instytucje.

3. Likwidacja barier w komunikowaniu się

 • Dofinansowanie może pokryć do 95% kosztów, ale nie może przekroczyć 7 000 zł.
 • Tak jak w przypadku innych barier, wyższe dofinansowanie jest możliwe w wyjątkowych sytuacjach.

Warunki przyznania wyższych kwot

Aby uzyskać dofinansowanie przekraczające standardowe limity, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków:

 • Dokumentacja Medyczna: Szczegółowa dokumentacja medyczna i opinia specjalistów potwierdzająca konieczność przeprowadzenia kosztownych prac lub zakupu sprzętu.
 • Uzasadnienie Społeczne i Zawodowe: Argumentacja, że likwidacja barier jest niezbędna do umożliwienia samodzielnego życia lub podjęcia/utrzymania zatrudnienia przez osobę z niepełnosprawnością.
 • Ocena Techniczna: Ekspertyza techniczna potwierdzająca zakres prac i ich konieczność.

Procedura ubiegania się o wyższe dofinansowanie

Proces ubiegania się o dofinansowanie przekraczające standardowe limity jest bardziej złożony i obejmuje:

 • Złożenie Wniosku z Pełną Dokumentacją: Wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, w tym orzeczenie o niepełnosprawności, kosztorys, oraz opinie medyczne i techniczne.
 • Ocena Przez Komisję: Wniosek jest oceniany przez specjalną komisję, która decyduje o zasadności przyznania wyższego dofinansowania.
 • Decyzja i Informacja Zwrotna: Po pozytywnej decyzji wnioskodawca otrzymuje informację o przyznanej kwocie i może przystąpić do realizacji projektu.

Kto może skorzystać z programu?

Program „Likwidacja Barier” jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które napotykają na różnego rodzaju przeszkody w swoim codziennym życiu. Aby skorzystać z dofinansowania, należy spełnić kilka kluczowych warunków:

1. Osoby uprawnione

 • Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.
 • Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne dokumenty.

2. Kryteria dochodowe

 • W niektórych przypadkach program może uwzględniać kryteria dochodowe, przy czym osoby o niższych dochodach mogą liczyć na wyższe wsparcie finansowe.

3. Potrzeba likwidacji barier

 • Konieczność dostosowania przestrzeni mieszkalnej, miejsca pracy lub środków transportu do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Jak skorzystać z programu?

Proces ubiegania się o dofinansowanie z programu „Likwidacja Barier” jest stosunkowo prosty, choć wymaga dopełnienia kilku formalności. Oto kroki, które należy podjąć:

1. Złożenie Wniosku

 • Wniosek należy złożyć w odpowiednim miejscu, zazwyczaj w jednostce samorządu terytorialnego lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

2. Dokumentacja

 • Do wniosku trzeba dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające dochody oraz szczegółowy opis potrzeb związanych z likwidacją barier.

3. Ocena Wniosku

 • Wniosek jest oceniany pod kątem zasadności i zgodności z regulaminem programu. Po pozytywnej ocenie następuje decyzja o przyznaniu dofinansowania.

4. Realizacja Projektu

 • Po otrzymaniu dofinansowania można przystąpić do realizacji projektu likwidacji barier, zgodnie z przedstawionym planem i kosztorysem.
 •  

Program „Likwidacja Barier” to niezwykle ważne narzędzie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki dofinansowaniu możliwe jest zniesienie wielu przeszkód, które utrudniają codzienne funkcjonowanie i integrację społeczną. Skorzystanie z programu wymaga spełnienia określonych kryteriów oraz dopełnienia formalności, ale korzyści, jakie niesie ze sobą, są bezcenne.

Dzięki programowi „Likwidacja Barier” wiele osób zyskuje szansę na lepsze, bardziej niezależne życie. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z tego wsparcia, warto zainteresować się szczegółami i rozpocząć proces aplikacyjny. Wspólnie możemy przyczynić się do budowania bardziej dostępnego i przyjaznego świata.