Dofinansowanie z programu "Aktywny Samorząd": Twoje kluczowe wsparcie w pokonywaniu barier

Czym jest program "Aktywny Samorząd"?

Program "Aktywny Samorząd" to inicjatywa skierowana do osób z niepełnosprawnościami, mająca na celu wsparcie ich w przezwyciężaniu barier, z którymi stykają się w codziennym życiu. Program został uruchomiony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i jest realizowany przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Jego głównym celem jest zwiększenie mobilności, samodzielności oraz aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Co podlega refundacji w ramach programu?

W ramach Programu "Aktywny Samorząd" dostępne są różnorodne formy dofinansowania, które można podzielić na kilka kluczowych obszarów wsparcia:

1. Wsparcie w mobilności

Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu: Osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup lub montaż specjalistycznych urządzeń ułatwiających prowadzenie pojazdu. Może to obejmować np. systemy sterowania ręcznego, rampy, czy podnośniki.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania: Program przewiduje refundację kosztów związanych z zakupem komputerów i specjalistycznego oprogramowania, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnością komunikację i pracę. Obejmuje to również urządzenia pomocnicze, takie jak skanery i drukarki brajlowskie.

2. Wsparcie w edukacji

Dofinansowanie kosztów edukacji: Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o wsparcie finansowe pokrywające koszty edukacji, w tym opłaty za studia, kursy i szkolenia. Dofinansowanie może obejmować także zakup podręczników, pomocy naukowych oraz koszty związane z dojazdami na zajęcia.

3. Wsparcie w zwiększeniu samodzielności

Zakup i instalacja urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie: Osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych, które ułatwiają codzienne życie, takich jak wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne czy systemy sterowania domem.

4. wsparcie w aktywizacji zawodowej

Dofinansowanie działalności gospodarczej lub rolniczej: Program oferuje wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami, które prowadzą lub planują rozpocząć własną działalność gospodarczą lub rolniczą. Środki mogą być przeznaczone na zakup sprzętu, adaptację stanowiska pracy lub inne niezbędne inwestycje.

Limity dofinansowania i udział własny w programie "Aktywny Samorząd"

1. Wsparcie w mobilności

a) Zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu

 • Limit dofinansowania: do 10 000 zł.
 • Udział własny: minimum 15% ceny brutto zakupu oprzyrządowania i montażu.
 • Produkty objęte refundacją: systemy sterowania ręcznego, podnośniki do wózka inwalidzkiego, rampy, urządzenia ułatwiające dostęp do samochodu.

b) Prawo jazdy kategorii B

 • Limit dofinansowania: do 4 200 zł.
 • Udział własny: minimum 25% kosztów kursu i egzaminu.
 • Produkty objęte refundacją: kurs prawa jazdy, egzamin państwowy, przystosowanie pojazdu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

2. Wsparcie w edukacji

a) Pokrycie kosztów edukacji na poziomie wyższym

 • Limit dofinansowania: do 4 000 zł na semestr.
 • Udział własny: minimum 15% kosztów edukacji.
 • Produkty objęte refundacją: czesne, podręczniki, pomoce naukowe, koszty dojazdów.

b) Pokrycie kosztów związanych z nauką w szkole wyższej lub kursach

 • Limit dofinansowania: do 3 000 zł.
 • Udział własny: minimum 10% kosztów edukacji.
 • Produkty objęte refundacją: czesne, materiały edukacyjne, sprzęt do nauki.

3. Wsparcie w zwiększeniu samodzielności

a) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

 • Limit dofinansowania:
  • Do 7 000 zł na zakup sprzętu komputerowego.
  • Do 5 000 zł na zakup specjalistycznego oprogramowania.
  • Do 1 500 zł na urządzenia peryferyjne (np. skanery, drukarki brajlowskie).
 • Udział własny: minimum 10% kosztów zakupu.
 • Produkty objęte refundacją: komputery stacjonarne, laptopy, specjalistyczne oprogramowanie, urządzenia peryferyjne wspomagające pracę z komputerem.

b) Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 • Limit dofinansowania: do 25 000 zł.
 • Udział własny: minimum 10% kosztów zakupu.
 • Produkty objęte refundacją: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, pionizatory, chodziki, systemy „smart home” dla osób z niepełnosprawnością.

4. Wsparcie w aktywizacji zawodowej

a) Dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rolniczej

 • Limit dofinansowania: do 20 000 zł.
 • Udział własny: minimum 10% kosztów inwestycji.
 • Produkty objęte refundacją: zakup sprzętu, adaptacja stanowiska pracy, koszty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub rolniczej.

b) Pomoc w utrzymaniu zatrudnienia

 • Limit dofinansowania: do 12 000 zł.
 • Udział własny: minimum 15% kosztów dostosowania stanowiska pracy.
 • Produkty objęte refundacją: dostosowanie stanowiska pracy, zakup sprzętu umożliwiającego wykonywanie obowiązków zawodowych, szkolenia zawodowe.

5. Wsparcie w likwidacji barier technicznych, komunikacyjnych i architektonicznych

a) Likwidacja barier architektonicznych

 • Limit dofinansowania: do 50 000 zł.
 • Udział własny: minimum 5% kosztów inwestycji.
 • Produkty objęte refundacją: adaptacje łazienek, montaż wind, podjazdów, inne modyfikacje w domu.

b) Likwidacja barier technicznych

 • Limit dofinansowania: do 30 000 zł.
 • Udział własny: minimum 5% kosztów inwestycji.
 • Produkty objęte refundacją: zakup sprzętu umożliwiającego samodzielne funkcjonowanie, np. windy, podnośniki.

c) Likwidacja barier w komunikowaniu się

 • Limit dofinansowania: do 5 000 zł.
 • Udział własny: minimum 5% kosztów inwestycji.
 • Produkty objęte refundacją: sprzęt ułatwiający komunikację, np. aparaty słuchowe, systemy powiadamiania.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program "Aktywny Samorząd" jest przeznaczony dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Aby skorzystać z dofinansowania, osoba musi spełniać określone kryteria:

 • Posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny).
 • Mieszkać na terenie gminy lub powiatu, który uczestniczy w realizacji Programu.
 • Przedłożyć odpowiednie dokumenty, potwierdzające konieczność wsparcia w wybranym obszarze.

Jak aplikować o dofinansowanie?

Proces aplikowania o dofinansowanie z Programu "Aktywny Samorząd" jest przejrzysty i odbywa się w kilku krokach:

 1. Kontakt z właściwym urzędem: Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) właściwym dla ich miejsca zamieszkania. W tych instytucjach można uzyskać szczegółowe informacje oraz wsparcie w wypełnieniu wniosku.

 2. Wypełnienie wniosku: Wniosek o dofinansowanie można pobrać ze strony internetowej PFRON lub otrzymać bezpośrednio w urzędzie. Formularz należy wypełnić zgodnie z instrukcjami i dołączyć wymagane dokumenty.

 3. Złożenie wniosku: Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 4. Ocena wniosku: Złożone wnioski są oceniane przez komisję, która sprawdza ich zgodność z kryteriami Programu. Proces ten może obejmować także wizyty terenowe lub dodatkowe konsultacje.

 5. Przyznanie dofinansowania: Po pozytywnej ocenie wniosku, wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu dofinansowania oraz dalsze instrukcje dotyczące realizacji wsparcia.

 

Program "Aktywny Samorząd" to istotna inicjatywa wspierająca osoby z niepełnosprawnościami w ich dążeniu do większej samodzielności i aktywności. Dzięki szerokiemu zakresowi dofinansowania, obejmującemu m.in. wsparcie w mobilności, edukacji i aktywizacji zawodowej, osoby te mają szansę na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Aby skorzystać z tego wsparcia, warto zapoznać się z zasadami programu i skontaktować się z lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za jego realizację.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub wsparcia w aplikowaniu o dofinansowanie, odwiedź stronę PFRON lub skontaktuj się z najbliższym PCPR lub MOPS.